Konneveden kylät

Konnevedellä on 46 kylää. Tällä sivulla kylistä kerrotaan viiden koulupiirin alueella. Särkisalon ja Sirkkamäen kyläkoulut eivät ole enää toiminnassa, mutta koulurakennukset ovat uusiokäytössä. 

 

 

Hytölä

Hytölä sijaitsee Konneveden lounaisosassa. Kylä jakautuu Hytölän, Pesiäissalmen, Hänniskylän, Tankolammin ja Ilomäen alueisiin. Eteläosistaan Hytölä on vaihtelevaa Rautalammin vesireittiä: paikoin jokia ja koskia, paikoin järviksi laajentuneita vesistöosuuksia. Asutus sijoittuu vesistöjen tuntumaan loivasti laskeviin laaksoihin ja matalille selänteille.

Hytölän halki kulkee valtatie 69, johon liittyvät Sumiaisista, Hankasalmelta ja Hänniskylältä tulevat tiet. Hyvät tieyhteydet ovatkin osaltaa siivittäneet kylän kasvua.

Merkittäviä kohteita Hytölässä

Istunmäki

Itäosissa kuntaa sijaitseva Istunmäki rajoittuu pohjoisessa Keiteleeseen ja Pohjois-Konneveteen, sekä etelässä Etelä-Konnevesijärveen. Keiteleen ja Pohjois-Konneveden rannat ovat suoria ja loivasti kaartuvia. Etelä-Konnevedessä taas on lukuisia saaria, niemiä ja lahtia, ja rantamaisemat ovat hyvin vaihtelevat. Kolme salmea, Kivisalmi, Timosensalmi ja Säkinsalmi yhdistävät erilaiset järvialtaat toisiinsa. Keiteleen ja Pohjois-Konneveden erottaa noin kilometrin levyinen kannas, johon vuonna 1927 rakennettiin Neiturin kanava.

Istunmäki jakautuu Aholankylään, Kivisalmeen, Mäkäräniemeen, Leskelänkylään, Alakylään, Istunmäkeen (kylän keskusta) ja Jouhtikylään. Kylän keskustassa Vanhatalon, Heikkilän, Aittomäen ja Korkeelan tilat edustavat Konnevedelle tyypillistä mäkiasutusta. Aholankylällä ja Istunmäen keskustassa asutaan myös tien varressa.

Kyläkeskustan halki kulkee kantatie 69. Tie jatkuu Rautalammin kautta Suonenjoen Koskeloon, missä tie yhtyy Ysitiehen (valtatie 9/E63). Aholankylän halki Vesannontie.

Merkittäviä kohteita Istunmäellä

Istunmäen kylä

Kyläyhdistyksen Facebook-sivut: Istunmäen kyläyhdistys Ry.

Kirkonkylä (Kärkkäiskylä) 

Konneveden keskusta on pitkänomainen, valtatie 69 varteen muodostunut taajama. Kylä alkoi nousta 1700-luvun lopussa Sisä-Suomen poikittaistienä toimineen maantien varteen.

Keskustaajaman lisäksi Kirkonkylään kuuluvat Lahdenkylän ja Salmenkylän alue, Siikakoski, Silmutjärvi, Pukarajärven itäranta sekä pohjoiseen suuntautuvan Särkisalon tien varrella Itikkakylä, Alkula, Suokylä ja Heikkilä.

Etelässä Kirkonkylä on Etelä-Konnevesijärvestä lounaaseen suuntautuvaa vaihtelevaa koski- ja salmireittiä, jossa asutusta on lähinnä vesistön varren laaksoissa ja matalilla kumpareilla. Kirkonkylän pohjois- ja itäosat ovat enimmäkseen tasaista ja loivasti kumpuilevaa metsäistä aluetta. Alueella on myös muutamia korkeita mäkiä.

Merkittäviä kohteita Kirkonkylässä

Sirkkamäki 

Sirkkamäen kylä Konneveden kaakkoisosassa rajautuu Hankasalmen kuntaan, Etelä-Konnevesijärveen sekä lännessä Kellanvirtaan, Puttolanvirtaan ja Liesveteen. Sirkkamäen länsiosa eli Rossinkylä on maastomuodoiltaan voimakkaasti kumpuilevaa. Talojen pellot ja pihapiirit sijoittuvat vesistöjen välisille kumpareille ja mäkirinteille. Rossinkylä on luokiteltu maakunnallisesti erittäin edustavaksi kulttuurimaisema-alueeksi Keski-Suomessa. Koko Suomessa maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on 70 ja Keski-Suomessa seitsemän. 

Sirkkamäen keskiosa on korkeaa mäkialuetta. Kaakossa maisemaa hallitsevat Etelä-Konneveden isot, metsäiset ja kalliorantaiset niemet sekä lahtien pienehköt viljely- ja ranta-alueet.

Merkittäviä kohteita Sirkkamäessä

Sirkkamäen kylä

Kyläyhdistyksen Facebook-sivut Sirkkamäen kyläyhdistys Ry.

Rossinkylä 

Särkisalo

Kunnan pohjoisosissa sijaitseva Särkisalo rajoittuu idässä ja pohjoisessa Keiteleeseen ja luoteessa Äänekoskeen. Keiteleen rannat ovat luode-kaakkosuuntaisia ja selväpiirteisiä. Paikoin rantojen läheisyydessä kohoavat verraten korkeat, metsäiset mäet sekä muutamat isot saaret. Suurin saarista on Kolarinsaari. Saaren ja mantereen erottava Kolarinsalmi on noin kuusi kilometriä pitkä ja kapeimmillaan noin 40 metriä leveä.

Särkisalossa eleltiin jo kivikaudella. Asutuksesta kertovat Toikkalankylässä sijaitsevan Toikkalan talon rintapelloilta tehdyt Suomusjärven kulttuuriin (6500-4200 eKr.) ajoitetut esinelöydöt. Myöhemmästä ihmiselosta kertoo Toikkalan pihapiiristä löytynyt kivi, jossa on vuosiluku 1446. Seutu on vanhaa hämäläisten ja savolaisten heimoraja-aluetta, joten mahdollista, että raja on kulkenut juuri Toikkalan talon kohdilla. 

Särkisalossa sijaitseva matala Pyhäjärvi on valtakunnallisesti tunnettu lintujärvi. 

Merkittäviä kohteita Särkisalossa

Särkisalon kylä

Kyläyhdistyksen Facebook-sivut Särkisalon Kyläyhdistys r.y. 

Luettelo Konneveden kylistä

Konnevedellä on kaikkiaan 46 kylää. 

Uurapohja - Hänniskylä - Tankolampi - Hytölä - Pukara - Ilomäki - Välimäki - Itäsaari - Pyhälahti - Kangaskylä- Rokkapohja- Toikkalankylä- Särkisalo- Sauvoniemi- Sydänmaankylä- Ruuskankylä - Sirkkamäki - Pesiäissalmi - Salmenkylä - Rinteenmäki- Lahdenkylä - Pukaranranta - Lapunmäki - Heikkilä - Itikkakylä - Alkula - Töhkerönmäki - Rossinkylä - Lummukankylä - Rappaatlahti - Kangasharju - Mäkäräniemi - Suokylä - Ilvesaho - Pyydyskylä - Silmutjoki - Varuskunta - Jouhtikylä - Alakylä - Jokijärvi - Leskelänkylä - Istunmäki - Hiekkalankylä - Kyönälänkylä - Kivisalmi - Aholankylä

Top