KONNEVEDEN KUNNAN YRITYSPALVELUSETELI

Konneveden yritysseteli on Konneveden kunnan elinkeinopolitiikan väline, jolla kehitetään konnevetisten pk-yritysten toimintaa ja palveluja. Yrityspalvelusetelillä edistetään investoimista ulkopuolisiin palveluihin.

KÄYTTÖTARKOITUS:

Yrityspalvelusetelijärjestelmän avulla tuetaan pk-yritysten asiantuntija- ja muiden palveluiden/toimenpiteiden käyttöä päämääränä aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja toiminnan kasvattamiseen. Tavoitteena on kasvu tai kansainvälistyminen sekä yrityksen uudistuminen. Yrityspalveluseteliä ei käytetä yrityksen normaalin toiminnan pyörittämiseen. Yrityssetelin tavoitteena on myös lisätä yksityisten asiantuntijapalvelujen käyttöä.

Voit hakea tällä HAKEMUKSELLA yrityspalveluseteliä seuraavien ohjeiden mukaisesti.


YRITYSPALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN EHDOT:

 tukea voidaan myöntää myös ammatilliseen lisäkoulutukseen, mikäli:
• hakijalla on käynnissä olevaan yritystoimintaan liittyvä ammatillinen peruskoulutus
• hakija täyttää muut näissä kriteereissä asetetut ehdot

Tukea ei voi saada:

EHDOT ASIANTUNTIJAPALVELUJA TARJOAVILLE YRITYKSILLE:

Palveluntuottaja (asiantuntija) on yritys, jolla on y-tunnus. Palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaiset tiedot tulee olla kunnossa (liittynyt tilaajavastuujärjestelmään).

TUEN HAKEMINEN:

Tukea haetaan kunnanjohtajalta sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

TUEN MÄÄRÄ JA TUEN MYÖNTÄMINEN:

Yrityssetelitukea myönnetään valtuuston päättämän määrärahan puitteissa. Tuki on aluksi kokeiluluonteista ja sen jatkosta päätetään vuosittain kokemusten perusteella.

Tuki on 50-75 % hankinnan arvosta kuitenkin enintään yhteensä 3000 euroa/yritys vuosina 2019-22. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Tuki on harkinnanvaraista.

Yrityspalveluseteli myönnetään arvioinnin perusteella, ja kunnanjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen tuen myöntämisestä. Tuki maksetaan päätöksen mukaisesti toteutuneiden kustannusten perusteella palveluntuottajalle (Asiantuntijalle}.

Kunnanjohtaja hyväksyy käytettävän asiantuntijan. Käytettävän asiantuntijayrityksen tulee toimittaa tarvittaessa/pyydettäessä tilaajavastuulain edellyttämät dokumentit kunnanjohtajalle. Asiakas ja palveluntuottaja ovat sopimussuhteessa toisiinsa, eikä kunta ole sopimusosapuoli.

Yrityspalveluseteli on de minimis -säännön piiriin kuuluva tuki. Tuen vastaanottavan yrityksen on itse huolehdittava EU:n de minimis tukea koskevan säännön toteutumisesta. De minimis sääntö koskee valtion tukea yrityksille ja sallii julkisista varoista tukea yksittäistä yritystä vastikkeettomasti 200 000 eurolla kolmen vuoden aikana.
Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki voidaan periä takaisin, jos tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet:

LISÄTIEDOT:

Top