Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun tavoitteena on eliölajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, luonnon kauneuden ja maisema-arvojen säilyttäminen. Suojelu voi kohdistua esimerkiksi eliölajiin, elinympäristöön, luontotyyppiin tai luonnonmuistomerkkiin.

Luonnonsuojelulain mukaan yksittäinen luonnonmuodostuma, kuten puu, puuryhmä tai siirtolohkare on mahdollista suojella luonnonmuistomerkkinä. Suojelun perusteena voi olla harvinaisuus, maisemallinen merkitys, tieteellinen arvo, kauneus tai muu vastaava merkitys.

Jos haluat Konnevedellä rauhoittaa luonnonmuistomerkin, ota yhteyttä ympäristönsuojelusihteeriin, yhteystiedot löydät tältä sivulta.

Ehkäisyä ja säilyttämistä 

Luonnonsuojelu pyrkii ehkäisemään ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä. Se pyrkii myös säilyttämään ihmisen pitkän ajan kuluessa aikaansaamia ympäristöjä, joille on muodostunut omaleimainen pienekosysteemi. Luonnonsuojelua on myös ihmisen toiminnallaan tuhoamien ympäristöjen palauttaminen entiselleen.

Luonnonsuojelusta määrää luonnonsuojelulaki. Luonnon- ja maisemansuojelua ohjaava ja valvova ylin elin on ympäristöministeriö. Alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) tehtävänä on edistää ja valvoa suojelua alueellaan. Kunnat on velvoitettu edistämään suojelua omalla alueellaan. 

Keinoja luonnonsuojelussa ovat esimerkiksi luonnonsuojelualueiden perustaminen, Natura 2000 -verkosto sekä erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen ja suojeltujen luontotyyppien rajojen määrittäminen. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen edellyttää myös laajojen viheraluekokonaisuuksien ja niiden välisten viherkäytävien säilyttämistä.

Tutustu Konneveden Natura-alueisiin tästä.

Konneveden lintupaikat löydät tästä.

Konneveden laavut ja osan luontopoluista löydät retkikartalta tästä.

Mykkänen Johanna
Ympäristönsuojelusihteeri
Puh: 040 020 0194
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Top