Omaishoito

Omaishoidon tuella ja palveluilla turvataan paljon apua tarvitsevien konnevetisten kotona selviytyminen. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista, palvelusuunnitelmassa määritellyistä palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkioista, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuen myöntämisen perusteina käytetään hoivan sitovuutta ja vaativuutta.

Omaishoitopalkkiota myönnetään Konneveden sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien myöntämisperusteiden mukaisesti. Palkkio on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta, hoivasta ja valvonnasta. Palkkion suuruus on vuoden 2020 alusta lähtien 410,00 euroa tai 820,00 euroa kuukaudessa.

Omaishoidon tukea haetaan vanhuspalveluista. Ennen päätöstä hoidettavan luona tehdään kotikäynti hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi. Omaishoitajan ja kunnan kesken tehdään toistaiseksi voimassa oleva toimeksiantosopimus. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan. Kunta kuitenkin huolehtii hoitajalle tapaturmavakuutuksen.

Omaishoitajan lomat

Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää vapaata vähintään 3 vuorokautta kuukaudessa. Vapaita voi myös ketjuttaa esimerkiksi viikoksi kerrallaan.

Vapaiden aikaisista järjestelyistä sovitaan omaishoitajan kanssa yksilökohtaisesti.

Lehtonotko Susanna
Palveluvastaava
Puh: 040 848 7842
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Top